RS Computers

Gratis verzending vanaf 30,-

Totaal: 0,00
RS Computers

Gratis verzending vanaf 30,-

Totaal: 0,00

Identiteit

De website rscomputers.nl wordt beheerd en geëxploiteerd met beperkte aansprakelijkheid door RS Computers, gevestigd te Purmerend en kantoorhoudende te Purmerend, Kerkstraat 9 (hierna te noemen: “RS”). RS ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 78001846.

Toepasselijkheid disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of kennis te nemen van de op (of via) deze website aangeboden informatie, stemt de gebruiker van de website in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze disclaimer ziet op de gehele inhoud van de website van RS en is van toepassing op een ieder die de website bezoekt en/of kennis neemt van de op (of via) deze website aangeboden informatie.

 Uitsluiting aansprakelijkheid 

RS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling, inhoud, toegankelijkheid, compleetheid, correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op) haar website. Desondanks kan zij niet garanderen dat (de informatie op) haar website juist en/of volledig en/of toegankelijk en/of actueel is. 

RS kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van (de informatie, gegevens, adviezen, ideeën, enzovoort op) haar website, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de website te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de website. 

Intellectuele eigendom 

Alle rechten omtrent (de informatie op) de website, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, berusten bij RS. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van RS is het niet toegestaan om (de informatie op) deze website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen. 

Wijzigingen

RS behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website en deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet gedeeltelijk, te wijzigen of verwijderen. Wijzigingen in de disclaimer zullen worden gepubliceerd op de website van RS. RS raadt u dan ook aan om de website en deze disclaimer regelmatig te raadplegen. 

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 1 mei 2020. 

X